Ενέργεια - Βελτιστοποίηση - Αειφόρος Λειτουργία

H Ομάδα μας δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα Τεχνικών πεδίων. Έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία (μελετητική – κατασκευαστική – ακαδημαϊκή) – μοναδική σε επίπεδο Κρήτης - σε αδειοδότηση, μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση Συστημάτων ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας, μπορεί να αναλάβει οποιοδήποτε σχετικό Έργο, με τη βεβαιότητα εναρμονισμού του αποτελέσματος με όλα τα Εγχώρια και Διεθνή Πρότυπα, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κατηγορίας και σε συνεργασία με τους εγκυρότερους κατασκευαστές εξοπλισμού. Επιπλέον διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία σε Μελέτη και Κατασκευή Ηλεκτρικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων με ανάμιξη σε κάποια από τα σημαντικότερα Έργα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Κρήτης και συνεργασία με μερικούς από τους πιο σημαντικούς φορείς & επιχειρήσεις του Νησιού. Για όλα τα έργα μελέτης ή κατασκευής που αναλαμβάνουμε δίνουμε πάντα τη δυνατότητα πιστοποίησης της υλοποίησης των μελετών – εργασιών με βάση τα σχετικά Εγχώρια ή Διεθνή Πρότυπα από ανεξάρτητους φορείς Πιστοποίησης διαπιστευμένους και της τελικής επιλογής του Κυρίου του Έργου.

ΑΠΕ - Εξοικονόμηση Ενέργειας - Αειφόρος Λειτουργία

Σε επίπεδο υπηρεσιών σχεδιασμού συστημάτων ΑΠΕ - Εξοικονόμησης Ενέργειας - Αειφόρου Λειτουργίας, η ομάδα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα εξής πεδία: Υλοποίηση Turn Key (EPC) Έργων ΑΠΕ, Μελέτη, Σχεδιασμός & Επίβλεψη Ενεργειακών Έργων – Έργων ΑΠΕ, Αδειοδότηση συστημάτων ΑΠΕ, Έλεγχος-Επιθεωρηση Εγκαταστάσεων ΑΠΕ, NZEB - Κτιριακός Σχεδιασμός Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης, Μελέτη Εξοικονόμησης Ενέργειας σε συστήματα Φωτισμού - Κίνησης και λοιπών Η/Μ συστημάτων, Ενεργειακή μέτρηση και ανάλυση φορτιων

Υπηρεσίες Σχεδιασμού - Βελτιστοποίησης Η/Μ Συστημάτων

ε επίπεδο υπηρεσιών Σχεδιασμού - Βελτιστοποίησης Η/Μ Συστημάτων, η ομάδα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα εξής πεδία: Βελτιστοποίηση Η/Μ έργων, Μελέτη Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων με βάση τα τελευταία σε ισχύ Διεθνή Πρότυπα, Αντικεραυνική Προστασία, Εκπόνηση Μελετών Επάρκειας Φωτισμου, Κτιριακός αυτοματισμός βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες Ελέγχου - Επιθεώρησης

Σε επίπεδο υπηρεσιών Ελέγχου - Επιθεώρησης, η ομάδα μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα εξής πεδία: Έλεγχος - Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικων Εγκαταστάσεων, Αποτύπωση as built ηλεκτρικών δικτύων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Έλεγχος - Έκδοση Πιστοποιητικών ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ), Θερμογραφικός έλεγχος Η/Μ εγκαταστάσεων

Μας εμπιστεύονται...

Έχετε ερωτήσεις?

Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!